Ontruimings overeenkomsten

huis

proces? De vorm van ontruiming die kan worden aangevraagd onder de DCLG’s Sub-Branch Landlord Tenancy Act is een Ontruimingsbericht . De kennisgevingen vandie aan een huurder kunnen worden overhandigd krachtens de wet inzake onderhuurders zijn een klachtenformulier voor ontruiming en een kennisgeving van rechtsvervolging. Het Klachtformulier Ontruiming wordt gebruikt om de huurder in kennis te stellen van het feit dat hij/zij veroordeeld is voor een overtreding van de wet. Het Klachtformulier Ontruiming wordt ook gebruikt om een ontruimingsprocedure te starten bij de Geschillencommissie Onroerend Goed. Voor meer informatie over de ontruimingsprocedure kunt u terecht op de pagina Tips & aanwijzingen voor ontruiming.

Wat zijn mijn verplichtingen tegenover de huurders door hen een kennisgeving van ontruiming te geven?

Verhuurders zijn verplicht om binnen 120 dagen te beslissen of zij een woonhuurovereenkomst voortzetten. Als de verhuurder geen uitzettingsprocedure begint en een woonhuurovereenkomst niet beëindigt binnen 120 dagen na ontvangst van een verzoek van de huurder om de uitzetting stop te zetten zes maanden na de datum van betekening van het verzoek op grond van artikel 9, lid 2, zullen wij onze standaardprocedure gebruiken om een beschikking te geven. Deze beschikking kan op zichzelf in het proces-verbaal van het Tribunal worden opgenomen of tot een summier vonnis leiden, hetzij in het Tribunal, hetzij voor het Hooggerechtshof indien de zaak voor de rechter komt.

Opmerking: Een verhuurder kan besluiten de huurovereenkomst niet voort te zetten vanwege: Een verhuurder heeft besloten het pand te verkopen,

Indien een verhuurder naar het Tribunal stapt voor een summier vonnis met veronachtzaming van deze aanwijzing, kan het Tribunal bevelen dat het bevel tot ontruiming als nietig wordt beschouwd voor zover het geen van de zes redenen vermeldt waarom het overeenkomstig artikel 9, lid 4, nietig moet worden verklaard. De verhuurder moet een afschrift bewaren van het bevel dat aan de huurder is betekend of van elke aanzegging die aan de huurder is gedaan (met uitzondering van een ontruimingsbevel) om de datum te kunnen noteren waarop het bevel aan de verhuurder is betekend.

Om deze paradox te vermijden, is het van groot belang dat u 1) huurders een kopie van de kennisgeving van ontruiming verstrekt 2) de kennisgeving van ontruiming binnen de wettelijke termijn per aangetekende post aan klanten verzendt 3) de kennisgeving van ontruiming vóór de wettelijke datum langs geautomatiseerde weg verzendt 3) de huurder waarschuwt voor de periode van 180 dagen waarbinnen het door de bewoner aangewezen bureau een kennisgeving van beëindiging van de huurovereenkomst moet opstellen op grond van artikel 10, lid 1 6) 3) huurders (wanneer de huurder daarom verzoekt) te informeren over de verplichte termijn waarbinnen verhuurders gebruik moeten maken van het Residential Tenancy Branch om bij het Tribunal een verzoek tot annulering van de kennisgeving van ontruiming in te dienen G. De laatste vorm van aanwijzing is dat u de huurders ook schriftelijk een “Nota van Beëindiging Informatie” in het Woonruimtekantoor geeft waarin duidelijk wordt gemaakt dat de informatie op het Bericht van Beëindiging een “Kennisgeving van Beëindiging van de Huur voorzien onder 1-2-1.” is.

Zijn er overwegingen om een ontruimingsbevel uit te vaardigen als er geen schriftelijke huurovereenkomst is?

Verschillende verhuurders interpreteren wat een schriftelijke huurovereenkomst is, verschillend. In sommige gevallen kan een verhuurder de huuropzegging doen uitgaan als de huurovereenkomst is verlopen, ook al is de huurovereenkomst niet opgezegd. Indien de opzegging krachtens de Sub-Branch Landlord Tenancy Act wordt uitgevaardigd, moet zij in overeenstemming zijn met de bepalingen van de wet en de verordeningen. Bovendien zijn sommige bepalingen betreffende sectie 9(2) van de Sub-Branch Act niet van toepassing zoals vermeld in paragraaf 16 (DCLG’s Residential Tenancy Branch – Contact Us & Information Exchange).

Zijn er overwegingen bij het uitvaardigen van een uitzettingsbevel als er een aangebouwd woonhuis is?

Nee, als een verdelger of de huurder verantwoordelijk is voor het onderhoud van het pand, zoals tuinmannen, dan is het mogelijk dat er geen bevel van de afdeling Residential Tenancy is. In deze situaties zullen de huurders en/of hun agent een controle van het pand uitvoeren, met de hulp van een erkende verhuurder of een erkende condominium advocaat.

Zijn er overwegingen bij het uitvaardigen van een uitzettingsbevel als er een sleepwagen is?

Dit zou niet mogen gebeuren, tenzij de verhuurder in strijd handelt met de Wet op de Veilige Sleepregeling 1999 … In dergelijke gevallen zal de afdeling Woonruimte -Contact Ons & Informatie-uitwisseling indien nodig een Kennisgeving van Beëindiging van een woonruimte uitvaardigen.

Wat belangrijk kan zijn om te begrijpen is dat een “aanbod tot schikking” vroeg in de periode van drie jaar en 180 dagen (vanaf de datum waarop de kennisgeving is gedaan) aan een uitgezette huurder de indiening van een vordering bij het Tribunaal zal bevredigen of noodzakelijk zal maken. Dit betekent dat de huurder een soort amateur moet zijn om tijd en energie te investeren in het verzekeren dat een ontruimingsvonnis wordt goedgekeurd.

Is er een tijdstip waarop een huurovereenkomst kan worden beëindigd zonder opzegging of is opzegging niet vereist?

lees meer:

huisontruiming

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.